KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Koncepcja

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA
I ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1

Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą pracy placówki, wynikającą z analizy jej mocnych i słabych stron. Tworząc Koncepcję uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola, kwalifikacje i zainteresowania nauczycieli, bazę dydaktyczną oraz Statut Przedszkola.

Założenia teoretyczne Koncepcji Pracy Przedszkola zostały oparte na teorii inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera, z której wynika, że kształcenie i wychowanie skoncentrowane winno być na jednostce, jej zdolnościach i zainteresowaniach. W teorii Howarda Gardnera za podstawę przyjmuje się istnienie u każdej jednostki wielu różnych inteligencji, które w koncepcji pracy przedszkola określone zostały mianem zdolności.

Zdolność człowieka to indywidualna właściwość osobowości, której nie należy sprowadzać do wykształconych nawyków, ale kształtować dzięki niej różnego rodzaju nawyki, sprawności i umiejętności. Wyróżnia się zdolności: lingwistyczne, wizualno-przestrzenne, muzyczne, cielesno-kinestetyczne, logiczno-matematyczne, interpersonalne, intrapersonalne, przyrodnicze oraz egzystencjalne.

Zainteresowanie to ukierunkowana aktywność poznawcza, posiadająca określone nasilenie. Przybiera ona postać wybiorczego stosunku do otaczającego świata, wyrażającego się w dostrzeganiu, pośród innych, określonych problemów, zjawisk czy procesów, w dążeniu do ich zbadania, poznania, rozwiązania oraz w przeżywaniu uczuć pozytywnych i negatywnych, związanych z posiadaniem lub brakiem wiedzy, z rozwiązaniem lub niemożnością rozwiązania problemu.

Małe dziecko, według Howarda Gardnera, tworzy sobie teorie i koncepcje działania, zarówno świata fizycznego, jak i świata ludzi. Wówczas rozwijają się u niego zaczątki znajomości podstawowych systemów symbolicznych: języka, liczb, muzyki, przedstawień graficznych i malarskich. Dzieci rozwijają te umiejętności w głównej mierze wchodząc w spontaniczne interakcje z otaczającym światem; zauważają i odbierają różne formy informacji kulturowych, mają przy tym odmienne potrzeby i przystosowują treść przekazów do różnych struktur motywacyjnych i poznawczych, dlatego też w procesie edukacyjnym należy brać pod uwagę te właśnie czynniki rozwojowe.

Wizja rozwoju przedszkola.

Przedszkole:

 • tworzy swoim wychowankom przyjazne i bezpieczne warunki do wszechstronnego rozwoju, z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości;
 • wyposaża dzieci w kompetencje poznawcze, społeczne i kulturowe, niezbędne do tego, aby w przyszłości wychowankowie byli ludźmi twórczymi,
  śmiałymi, dbającymi o swoje zdrowie i środowisko naturalne, aktywnymi uczestnikami kultury i sztuki;
 • respektuje prawo rodziców do zabierania głosu w ważnych sprawach dotyczących ich dziecka; zabiega o partnerską współpracę z rodzicami;
 • rodzice są wspierani przez przedszkole w wypełnianiu ich wychowawczej roli;
 • stara się sprostać oczekiwaniom różnych środowisk lokalnych; promuje działalność nauczycieli, dzieci, rodziców.

Misja przedszkola

Przedszkole:

 • jest skoncentrowanie się na indywidualnym rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego aktywności w sferze poznawczej, społecznej, emocjonalnej
  i fizycznej;
 • pomaga dziecku rozwijać jego talent; zaspakajania dziecięce potrzeby i zainteresowania; wspieranie jego aktywność i kreatywność;
 • promuje ekologiczny, zdrowy i aktywny tryb życia dziecka i jego rodziny;
 • rozbudza zainteresowania z zakresu kultury i sztuki;
 • jest miejscem, w którym dzieci czuja się dobrze i bezpiecznie;
 • zapewnia dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia, wykorzystując odpowiednio dobrane, nowatorskie pomoce dydaktyczne; budynek i ogród przedszkola są wyposażone w odpowiedni sprzęt;
 • ujednolica oddziaływania wychowawcze – w partnerstwie z rodziną dziecka, w trosce o jego dobro.

Model absolwenta przedszkola

Absolwent przedszkola:

 • jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami;
 • jest aktywny, dociekliwy, kreatywny i ambitny;
 • stara się zrozumieć otaczający go świat i wartości w nim panujące;
 • zna i ceni wartości kultury i sztuki;
 • dba o środowisko, rozumie jego znaczenie w życiu człowieka;
 • dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną;
 • potrafi zgodnie i efektywnie współpracować w zespole;
 • jest dobrze przygotowany do spełniania obowiązku szkolnego.

W oparciu o wyniki prowadzonej ewaluacji zostały sformułowane do osiągnięcia następujące cele główne:

 • dalsze, systematyczne diagnozowanie dziecięcych umiejętności, potrzeb i zdolności poprzez obserwacje dzieci, analizę wytworów ich działalności, z uwzględnieniem informacji uzyskanych od specjalistów z zespołów PPP (psychologa, logopedy, terapeuty) oraz nauczycieli-wychowawców, rodziców i opiekunów dzieci;
 • odkrywanie i stymulowanie wielorakich, indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem naturalnej dziecięcej
  aktywności i umiejętności rozwiązywania problemów;
 • rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką – dziecko widzem i aktorem;
 • stwarzanie warunków do pośredniego i bezpośredniego poznawania życia w różnych ekosystemach;
 • rozwijanie otwartości, kreatywności i ciekawości badawczej;
 • promowanie zdrowia, zachowań proekologicznych i aktywności ruchowej;
 • kształcenie umiejętności współdziałania, empatii, zaradności i wiary we własne możliwości oraz wyrażania swoich emocji w sposób adekwatny do
  sytuacji;
 • efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w Koncepcji, z jednoczesnym ich wspomaganiem w wychowaniu dzieci;
 • systematyczne wzbogacanie bazy dydaktycznej placówki (pomoce dydaktyczne, wyposażenie przedszkola i ogrodu), umożliwiające rozwijanie
  wszystkich zdolności ujawnianych przez dzieci.

Wykorzystując teorię inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera, niniejsza Koncepcja zakłada, że każde dziecko jest inne, ma swoje mocne i słabe strony, zaś wszelkie rodzaje zdolności ujawnianych przez poszczególne dzieci są równie cenne i należy je rozwijać.